ტარიფები

მიმდინარე ტარიფი: 1 კილოვატ-საათი 0,05 თეთრი.
მომსახურების ტარიფი იანგარიშება განაცხადში არსებული კილოვატ-საათების რაოდენობიდან.

მაგალითი:

1 კილოვატ-საათი 0,0005 ლარი
10 კილოვატ-საათი 0,005 ლარი
100 კილოვატ-საათი 0,05 ლარი
1 000 კილოვატ-საათი 0,5 ლარი
10 000 კილოვატ-საათი 5 ლარი
100 000 კილოვატ-საათი 50 ლარი
1 მილიონი კილოვატ-საათი 500 ლარი
10 მილიონი კილოვატ-საათი 5 000 ლარი
100 მილიონი კილოვატ-საათი 50 000 ლარი
1 მილიარდი კილოვატ-საათი 500 000 ლარი